Regulamin sklepu

Każdy zamawiający jakikolwiek produkt w sklepie internetowym www.drukatornia.com jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sklepu

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Www,drukatornia.com świadczy usługi w zakresie wykonywania elementów dekoracji, w postaci wydruków fototapet, obrazów, plakatów, naklejek, oraz wycinania naklejek, ściśle według indywidualnych życzeń i ustaleń  klienta, poprzez stronę internetową www,drukatornia.com.

2. Sklep jest własnością Agencja Reklamowa MALTEXT Edyta Kanarska podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tuchola pod numerem: EDG-2248/99, z siedzibą 89-500 Tuchola, ul. Bydgoska 15, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 561-116-15-74, Regon: 092466698.

3. Agencja Reklamowa Maltext Edyta Kanarska oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego w serwisie drukatornia.com, każdorazowo opłacone są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik.

 § 2 Składanie zamówień

1. Ceny fototapet, obrazów, naklejek i plakatów oferowanych przez sklep są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

2. Zamówienia należy składać drogą mailową, poprzez formularz dostępny na stronie serwisu.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, zamówienia otrzymane po godzinie 15.00 będą realizowane dnia następnego, zamówienia złożone w soboty i dni świąteczne będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po tym święcie.

4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

5. Kupujący powinien w ciągu trzech dni od chwili złożenia zamówienia dokonać wpłaty na konto: 75 1950 0001 2006 0408 8783 0002.

7. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany powyżej.

9. Czes realizacji zlecenia wynosi od dwóch do dziesięciu dni, w przypadku większych, lub bardziej złożonych  zleceń może ulec zmianie, o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

10. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru w obecności kuriera, ewentualne uszkodzenie przesyłki należy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy wszelkie zauważone wady.

11. Każdy zamówiony produkt może w niewielkim stopniu różnić się kolorystyką, od tej widzianej na monitorze zamawiającego, co wynika z jego ustawień (braku kalibracji - pomiędzy monitorem kupującego, a urządzeniem wykonawczym sprzedającego). Sprzedający zapewnia najwyższą jakość wydruku na urządzeniu ze stałą kalibracją kolorów.

12. Oferowane przez sprzedawcę produkty, traktowane są jako wykonanie usługi według wytycznych zamawiającego. Każdy produkt, wykonywany jest dopiero po otrzymaniu zapłaty od kupującego zgodnie wytycznymi wynikającymi z zamówienia.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

3. Zamówienie wysyłane są firmą kurierską, koszt przesyłki - do 40 zł - dotyczy przesyłki krajowej, gabarytowej.

4. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu na konto zapłaty.

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT zależnie od życzeń kupującego.

2. Płatność za zamówiony towar należy dokonać  przelewem na konto bankowe sklepu.

§  5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat Agencja Reklamowa MALTEXT Edyta Kanarska, ul. Bydgoska 15, 89-500 Tuchola, tel. 52 33 488 29, fax 52 524 51 98, e-mail: druk@drukatornia.com.

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

 

5. Wykonanie przez sprzedającego usługi pozbawionej wad, które mogły powstać w procesie realizacji zlecenia z uwagi na indywidualny charakter usługi i akceptację kupującego - możliwości odstąpienia od umowy są ograniczone.

Art 38 pkt 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§  6 Gwarancja

1. Dostawca udziela dwuletniej gwarancji na trwałość oferowanych wyrobów.

2. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w skutek niewłąściwego użytkowania, oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie eksploatacji.

§  7 Procedura reklamacji

1. Reklamacje przyjmujemy mailem na adres: druk@drukatornia.com lub listownie na adres: Agencja Reklamowa Maltext Edyta Kanarska, ul. Bydgoska 15, 89-500 Tuchola, lub osobiście pod adresem jak wyżej. Reklamacja zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

§  8 Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, lub przekazem pocztowym w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

§  9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie kupującemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§  10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3. Data opublikowania regulaminu 20.01.2015r.